Tingimused

Oreon OÜ väikelaenu üldtingimused

1. Lepingu üldmõisted

1.1. Laenuandja - Oreon OÜ, registrikood 12213861; aadress Tallinn, Tartu mnt 25-46 10117; e-post: info@bestcredit.ee, telefon +372 6789000, faks +372 6789007.

1.2. Laenutaotleja - isik, kes on esitanud Laenuandjale Laenutaotluse. Laenutaotleja ja Laenusaaja peab olema üks ja sama isik. Laenu saab taotleda Eesti Vabariigis alaliselt elav vähemalt 18- ja kuni 65- aastane füüsiline isik, kes vastab Üldtingimustele.

1.3. Laenusaaja - isik, kelle Laenutaotlus on saanud positiivse Laenuandmise otsuse ning kellega on sõlmitud Leping. Laenutaotleja ja Laenusaaja peab olema üks ja sama isik.

1.4. Eritingimus - Lisateenuse kasutamisega seotud eri tingimused, mis on lahutamatuks Lepingu lisaks.

1.5. Graafik - Lepingu tingimuste kohaselt koostatud Laenu tagastamise ja intresside tasumise annuiteetgraafik. Graafikus on esitatud osamaksete hulk, summad ja tasumise tähtajad. Graafik on Lepingu lahutamatu lisa.

1.6. Intress - Laenusaaja poolt Laenuandjale makstav tasu Laenu kasutamise eest.

1.7. Koduleht - on internetis aadressil www.bestcredit.ee asuv Laenuandja veebileht ning Laenuandja teenustega seotud asjaajamist toetav keskkond.

1.8. Krediidi kulukuse määr - protsentides Laenu netosummast avaldatav Laenusaajale aastas langev Laenust tulenevate kulude (Intress) koormus eeldusel, et Leping kehtib kokkulepitud tingimustel ja tähtaja jooksul. Krediidi kulukuse määra arvutamisel lähtub Laenuandja Eesti Vabariigi rahandusministri määrusega (RTI 2010, 76, 584) kinnitatud valemist ja ümardab saadud tulemuse täpsusega kaks kohta pärast koma.

1.9. Laen - rahasumma, mille Laenuandja annab Laenusaajale käsutusse vastavalt Lepingule.

1.10. Laenuandmise otsus - Laenuandja nõustumine Laenutaotlejaga Lepingu sõlmimiseks kokkulepitud tingimustel.

1.11. Laenutaotlus - Laenutaotleja tahteavaldus Lepingu sõlmimiseks, mille Laenutaotleja edastab Laenuandjale sidevahendite kaudu (Kodulehe kaudu) või kirjalikus vormis ning mis on Laenuandja poolt aktsepteerituna Lepingu lahutamatuks lisaks.

1.12. Leping - on Laenuandja ja Laenusaaja vahel sidevahendite kaudu (Kodulehe kaudu) või kirjalikus vormis sõlmitud Üldtingimused koos kõigi sõlmitavate lisadega.

1.13. Lepingupool või -pooled - on Laenuandja ja Laenusaaja koos või eraldi.

1.14. Lisalaen - Lisateenus, mille raames Laenuandja pakkub Laenusaajale täiendava Laenu saamise võimalust.

1.15. Lisateenus - Maksepuhkus, Refinantseerimine, Lisalaen ning muud võimalikud Laenu kasutamisega seotud täiendavad võimalused Laenusaajale.

1.16. Pikendamine - Lisateenus, mis võimaldab Laenusaajale kasutada Laenu pikendatud tähtaja jooksul (maksepuhkus).

1.17. Püsiklient - Laenusaaja, kes on taotlenud Laenu vähemalt ühe korra ning tähtaegselt ja täies ulatuses tasunud kõik Rahalised kohustused Laenuandjale.

1.18. Rahalised kohustused - Laen, intress, viivis ja võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud.

1.19. Refinantseerimine - Lisateenus, mis võimaldab Laenusaajale muuta Laenu perioodi või Laenu osamakse suurust.

1.20. Üldtingimused - käesolevad ja tulevikus kehtima hakkavad üldtingimused.

2. Laenutaotluse esitamine ja Lepingu sõlmimine. Laenutaotleja kinnitused

2.1. Laenu saamiseks edastab Laenutaotleja Laenuandjale Laenutaotluse. Laenutaotluse saab esitada Kodulehe vahendusel vastavalt Kodulehel toodud juhistele või kirjalikus vormis.

2.2. Laenutaotluse esitamiseks Kodulehe vahendusel on Laenutaotleja kohustatud registreeruma Laenuandja Kodulehel. Laenutaotluses tuleb täita kõik kohustuslikud väljad. Samuti Laenutaotleja on kohustatud täitma küsimustiku Laenutaotleja maksevõime hindamiseks ja Laenu väljastamisega seonduvate asjaolude tuvastamiseks vastavalt Laenuandja nõudmistele. Laenutaotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest ja kohustub andmete muutumisel muuta ka vastavad andmed Kodulehel. Laenuandjal on õigus mitte aktsepteerida ebakorrektselt täidetud Laenutaotlusi ilma Laenutaotlejat teavitamata.

2.3. Laenutoodete võimalikud tähtajad, summad ning tasud on kättesaadavad Laenuandja Kodulehel. Laenutaotluse saamine ei kohusta Laenuandjat Lepingut sõlmima ja/või Laenu väljastama. Laenuandmise otsuse mittetegemist ei pea Laenuandja Laenutaotlejale põhjendama. Laenuandja esitab Laenutaotleja nõudmisel viivitamata ja tasuta teavet andmekogus tehtud päringu tulemustest (päringu tulemus pdf, xml vms formaadis), kui päringu tulemusena otsustatakse Laenutaotlejale laenu mitte anda. Andmekogudest saadud teavet ei edastata, kui sellise teabe edastamine on keelatud õigusaktidega või on vastuolus avaliku korra või julgeoleku eesmärkidega.

2.4. Laenutaotluse esitamisel Laenutaotleja on kohustatud tutvuma põhjalikult Kodulehel toodud nõustamisinfoga, Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehega, Laenu- ja Üldtingimustega ning kinnitama nendest arusaamist ning aktsepteerimist, tehes märke vastavasse lahtrisse.

2.5. Laenutaotluse esitamiseks kirjalikus vormis on Laenutaotleja kohustatud täitma Laenutaotluse vastavalt Laenuandja esindaja juhistele. Lepingu sõlmimine ja/või muutmine kirjalikus vormis toimub Laenuandja esindaja vahendusel.

2.6. Üldtingimuste kinnitamisega kinnitab Laenutaotleja ühtlasi, et kõik tema poolt Laenuandjale edastatud andmed on õiged ning kehtivad, tal puuduvad maksehäired ja tähtaegselt või nõuetekohaselt täitmata jäänud kohustused Laenuandja või kolmandate isikute ees, sealhulgas ei ole registreeritud ühtegi kehtivat maksehäiret AS-i Krediidiinfo, muu makseinfo koguja ning Laenutaotleja pole kaasatud ühessegi kohtuvälisesse ega kohtulikku vaidlusesse, mis võib negatiivselt mõjutada tema maksevõimet.

2.7. Laenutaotleja annab Üldtingimuste kinnitamisega Laenuandjale õiguse kontrollida Laenutaotluses esitatud andmete tõepärasust ning Laenutaotleja senist maksekäitumist. Laenuandjal on õigus võtta ühendust Laenutaotlejaga Laenutaotluses toodud telefonidel ja aadressidel ning täpsustada kliendi andmeid ja laenu soovi.

2.8. Laenuandja teostab Laenutaotluse ja Laenutaotleja maksevõime analüüsi. Laenuandjal on Laenutaotluse ja Laenutaotleja maksevõime analüüsi teostamiseks ning Laenu väljastamisega seotud asjaolude tuvastamiseks õigus nõuda Laenutaotlejalt tema sissetulekut ja majanduslikku olukorda tõendavate andmete ning dokumentide esitamist. Laenutaotluse ja Laenutaotleja maksevõime analüüsi käigus antakse hinnang Laenutaotleja poolt esitatud dokumentidele ja taotlustele, Laenuandja poolt tehtud Laenutaotleja taustakontrollile, Laenutaotleja sissetulekule ning maksevõimele. Laenutaotluse ja Laenutaotleja maksevõime analüüsi käigus leitakse igale Laenutaotlejale optimaalne laenutoode. Laenutaotluses valitud laenutoote ning Graafiku muutmise vajaduse korral kontakteerutakse Laenutaotlejaga personaalselt telefoni teel ning pakutakse Laenutaotlejale jõukohast laenutoodet. Kui Laenutaotleja muudab Kodulehe kaudu Laenutaotlust vastavalt Laenuandja poolt pakutud tingimustele, teeb Laenuandja positiivse Laenuotsuse.

2.9. Positiivse Laenuandmise otsuse korral edastab Laenuandja Laenutaotlejale vastavasisulise SMS tekstisõnumi Laenutaotleja Laenutaotluses märgitud mobiiltelefonile.

2.10. Lähtuvalt 28.01.08 jõustunud "Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadusest" peavad kõik esmakordsed Laenutaotlejad ühekordselt pöörduma isikusamasuse tuvastamiseks enne Laenu väljastamist isikut tõendava dokumendiga (pass, ID-kaart või Eestis väljastatud juhiluba) Laenuandja kontorisse. Samuti on võimalik Laenutaotleja isikusamasuse tuvastamist teha AS-i Eesti Post postkontorites vastavalt Kodulehel toodud juhistele. Esmakordse positiivse Laenuandmise otsuse puhul võtab Laenuandja esmakordse Laenutaotlejaga ühendust ning suunab Laenutaotleja tema isikusamasuse tuvastamiseks temale sobivasse postkontorisse või Laenuandja kontorisse.

2.11. Leping loetakse sõlmituks, kui Laenuandja teeb Laenutaotluse põhjal positiivse Laenuandmise otsuse ning Laenutaotleja isikusamasus on nõuetekohaselt tuvastatud.

2.12. Laenusaaja poolt Laenuandjale tasumisele kuuluvad Laenu tagasimaksed ning nende tasumise tähtajad on ära toodud Lepingu lahutamatuks lisaks olevas Graafikus. Laenutaotluse esitamisega kinnitab Laenutaotleja, et on Graafikuga tutvunud, sellest aru saanud ning selles toodud maksete suuruse ja tasumise tähtaegadega nõus. Lisateenuse kasutamise korral, koostab Laenuandja uue Graafiku Lisateenuse võimaldamise taotluses esitatud andmete alusel. Laenuandja saadab Graafiku pärast Lepingu sõlmimist või Lisateenuse võimaldamist Laenusaajale, järgides punktis 2.14. sätestatut.

2.13. Laenuandja tagab, et Lepingu sõlmimisel esitatakse Üldtingimused, Graafik, Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht ja muud Lepingu lisad Laenusaajale selliselt, et Laenusaajal on võimalik need salvestada ja kirjalikult taasesitada.

2.14. Laenusaajal on õigus nõuda Laenuandjalt tasuta mis tahes ajal kogu Lepingu kestuse jooksul Lepingut ning sellega seonduvaid dokumente. Laenuandja saadab Laenusaajale Üldtingimuste, Graafiku ja Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe väljatrükki Laenusaaja poolt Laenutaotluses näidatud e-posti aadressile. Laenuandja ei vastuta aadressimuutustest tuleneva dokumendi mittekättesaamise eest Laenusaaja poolt ja dokument loetakse Laenuandja poolt õigele aadressile väljastatuks, kui see on saadetud Laenutaotluses või hilisemas kirjalikus aadressimuudatuses näidatud aadressile.

2.15. Laenutaotlejale väljastatakse korraga ainult üks Laen.

2.16. Laenuandja ei vastuta mistahes kahjude eest, mis tulenevad Laenuandja tegevuse erakorralistest häiretest, mida Laenuandja ei saa iseseisvalt kontrollida ja/või likvideerida. Laenuandja ei vastuta Laenusaajale võimaliku kahju tekitamise eest, kui see on põhjustatud sidekanali töö häiretest, katkestustest, teksti saatmise hilinemisest, SMS sõnumi kadumisest, jms.

3. Laenu väljastamine

3.1. Laenuandja väljastab Laenusaajale Laenu eurodes, kandes Laenu üle Laenusaaja kontole pärast Lepingu sõlmimist. Laenuandja kannab Laenu üle ilma Laenusaaja-poolse täiendava korralduseta.

3.2. Laenu üleandmise aluseks on Lepingu sõlmimine Lepingupoolte vahel.

3.3. Laenuandjal on õigus Leping üles öelda ja/või Laenu Laenusaajale mitte väljastada, kui pärast Lepingu sõlmimist, kuid enne Laenu lõplikku väljastamist selgub, et:

3.3.1. Laenusaaja on Laenuandjale esitanud valeandmeid enda, oma maksevõime või muude oluliste asjaolude kohta; või

3.3.2. Laenusaaja majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et Laenu tagastamine on ohustatud, samuti kui Laenusaaja on muutunud maksejõuetuks enne Lepingu sõlmimist, kuid Laenuandjale sai see teatavaks alles pärast Lepingu sõlmimist; või

3.3.3. Laenusaajal on AS-i Krediidiinfo, muu makseinfo koguja või maksehäirete registri pidaja andmetel või muude avalike registrite alusel tähtaegselt või nõuetekohaselt täitmata jäänud kohustusi kolmandate isikute ees.

4. Laenu tagastamine

4.1. Laenusaaja tagastab Laenu vastavalt Graafikus toodud maksete suurustele ja tasumise tähtaegadele.

4.2. Laen loetakse õigeaegselt ja nõuetekohaselt tagastatuks, kui Graafikus ettenähtud Laenu makse on Graafikus kindlaksmääratud tähtajal laekunud Graafikus näidatud Laenuandja kontole. Laenuandja ei esita Laenusaajale Laenu maksete tasumiseks arveid.

4.3. Laenuandja võib edastada Laenusaajale meeldetuletuse Laenu maksmise kohta Laenutaotluses märgitud posti-, e-posti aadressile ja/või SMS-i teel Laenusaaja poolt Laenutaotluses märgitud mobiiltelefoni numbrile.

5. Laenu ennetähtaegne tagastamine

5.1. Laenusaajal on õigus tagastada kogu Laen enne Graafikus kindlaksmääratud lõpptähtaega järgmistel tingimustel:

5.1.1. Laenusaaja teatab Laenuandjale Kodulehe „Lisateenused“ menüü kaudu või kirjalikult (nt e-posti teel) oma kavatsusest Laen ennetähtaegselt tagasi maksta ja Laenu tagasimaksmise tähtaja. Laenusaajal on Laenu ennetähtaegse tagastamise soovi korral õigus ka Leping üles öelda, teatades sellest Laenuandjale kirjalikult koos Laenu ennetähtaegse tagastamise teatega;

5.1.2. Laenusaaja tagastab Laenu ja tasub intressi hiljemalt Laenusaaja kirjalikus teates näidatud Laenu tagasimaksmise tähtajal.

5.2. Kui Laenusaaja ei tagasta Laenu ja ei tasu intressi Laenusaaja poolt Laenu ennetähtaegse tagastamise teates määratud tähtajaks, loetakse, et Laenusaaja ei ole Laenu ennetähtaegse tagasimaksmise ja Lepingu ülesütlemise tahteavaldust teinud ning Leping jätkub endistel tingimustel.

5.3. Laenu ennetähtaegse tagastamise korral ei maksa Laenusaaja Laenuandjale Laenu kasutamata jätmise aja eest intressi ega muid kulusid. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt mõistlikku hüvitist kahju eest, mis on otseselt seotud Laenu ennetähtaegse tagasimaksmisega. Eeltoodud hüvitise suurus on 1 % ennetähtaegselt tagasimakstud Laenu summast, kui Laenu ennetähtaegse tagasimaksmise ja Lepingus kokkulepitud Laenu viimase tagasimakse tähtpäeva vaheline periood on pikem kui 1 aasta, ja 0,5 % ennetähtaegselt tagasimakstud Laenu summast, kui see periood ei ületa 1 aastat.

5.4. Laenu ennetähtaegne tagastamine ei vabasta Laenusaajat Lepingu rikkumisest tulenevate kohustuste täitmisest, mis tekkisid enne Laenu ennetähtaegset tagastamist.

6. Lisateenused

6.1. Laenusaajal on õigus taotleda Lisateenuse võimaldamist, esitades Laenuandjale vastavasisulise taotluse Kodulehe kaudu, järgides sealjuures Kodulehel „Lisateenused“ menüüs toodud Lisateenusele ettenähtud juhiseid ning nõustudes Lisateenusega seotud eritingimustega. Lisateenuse kasutamiseks Laenusaaja peab olema Kodulehele sisse logitud.

6.2. Laenuandjal on õigus pakkuda Laenusaajale Lisalaenu saamise võimalust, esitades Laenusaajale vastavasisulise ettepaneku Kodulehe kaudu. Lisalaenu võimaldamise eelduseks on Laenuandja poolt teostatud täiendav Laenusaaja maksevõime analüüs, arvestades sealjuures Laenusaaja eelnevat käitumist püsikliendina. Vastava ettepaneku kättesaamisel, Laenusaajal on õigus taotleda Lisalaenu.

6.3. Lisateenuse taotluse menetlemisel ning Lisateenuse taotluse rahuldamise korral vastavasisulise Lepingu lisa sõlmimisel, lähtutatakse punktist 2 toodud põhimõtetest.

6.4. Lisateenuse kasutamise tagajärjel võivad muutuda Laenu põhitingimused (nt intress, krediidi kulukuse määr, Laenu neto- või brutosumma jne).

7. Intressi arvestamine ja tasumine

7.1. Intressi arvestamisel lähtub Laenuandja 30-päevasest kuust ja 360-päevasest aastast. Laenuandja alustab intressi arvestamist Laenu Laenusaaja kontole kandmise päevast. Intressi suurust (intressimäär) märgitakse protsentides.

7.2. Laenusaaja maksab intressi vastavalt Graafikus toodud maksete suurustele ja tasumise tähtaegadele.

7.3. Intress loetakse õigeaegselt ja nõuetekohaselt tasutuks, kui Graafikus ettenähtud intressi makse on Graafikus kindlaksmääratud tähtajal laekunud Laenuandja kontole. Laenuandja ei esita Laenusaajale intressi maksete tasumiseks arveid.

8. Sanktsioonid

8.1. Kui Laenusaaja ei täida Rahalisi kohustusi (välja arvatud intressi tasumise kohustus) Lepingus ettenähtud tähtajaks, on Laenusaaja kohustatud tasuma Laenuandjale tähtaegselt tasumata maksetelt iga viivitatud päeva eest viivist kokkulepitud ulatuses.

8.2. Viivise arvestus algab maksetähtajale järgneval kalendripäeval ja lõpeb tähtaegselt tasumata makse Laenuandja kontole laekumise päeval.

9. Maksete tasumise kord

9.1. Rahaliste kohustuste tasumisel kohustub Laenusaaja märkima maksekorraldusele viitenumbri ning maksekorralduse selgitusse: "Laenusaaja nimi, isikukood ja Lepingu number". Maksekorraldusel toodud andmete vastuolu korral on Laenuandjal õigus lähtuda esmalt viitenumbrist.

9.2. Laenusaaja kohustub eelnevalt teavitama Laenuandjat, kui Rahaliste kohustuste tasumise kohustuse täidab Laenusaaja asemel kolmas isik.

9.3. Kui Laenuandjale laekub makse, mida ei ole võimalik identifitseerida, ei loeta sellist makset tasutuks kuni selle identifitseerimiseni ja Laenusaaja on kohustatud tasuma viivist vastava perioodi eest.

9.4. Kui Laenusaajal on kohustus tasuda Laenuandjale üheaegselt Lepingust tulenevaid erinevaid summasid, kaetakse kohustuste täitmiseks tehtud maksetest:

9.4.1. esimeses järjekorras võlgnevuse sissenõudmiseks tehtud kulutused;

9.4.2. teises järjekorras tähtajaks tagastamata Laen;

9.4.3. kolmandas järjekorras tähtajaks tasumata intressid (sh viivised) vastavalt nende ajalisele järjekorrale alates varasematest võlgnevustest;

9.4.4. neljandas järjekorras muud võimalikud kohustused.

10. Laenusaaja muud kohustused

10.1. Laenusaaja on kohustatud võimaldama Laenuandjal kuni Lepingust tulenevate maksekohustuste täieliku täitmiseni kontrollida Laenusaaja majanduslikku olukorda et hinnata Laenusaaja poolt esitatud andmete tõepärasust, tema maksevõimelisust ja Lepinguliste maksekohustuste täitmise reaalsust.

10.2. Laenusaaja on kohustatud hiljemalt 5 pangapäeva jooksul informeerima Laenuandjat:

10.2.1. igast olukorrast, mis vähendab või võib vähendada Laenusaaja maksevõimelisust;

10.2.2. olemasolevatest või võimalikest raskustest Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel;

10.2.3. igast asjaolust, mis halvendab või võib halvendada Laenusaaja majanduslikku olukorda tulevikus;

10.2.4. igast Laenusaaja poolt algatatud või tema vastu suunatud vahekohtu-, kohtu-, pankroti- ja/või täitemenetlusest, kui see võiks halvendada Laenusaaja majanduslikku olukorda;

10.2.5. kui Laenusaaja on võtnud täiendavalt laenu- ja/või muu rahalise kohustuse kolmanda isiku ees. Laenukohustusena käsitatakse kohustusi, mis on tekkinud laenamise, liisingu või tagatistehingute (sh käendamise) tulemusena.

10.3. Laenusaaja on kohustatud hüvitama Laenuandjale võlgnevuse sissenõudmisega seotud mõistlikud kulud. Laenusaajale Lepingu rikkumise tõttu saadetud teadetega seotud kulud tuleb hüvitada vastavalt Laenuandja hinnakirjale:

Esimene võlateatis 0 eurot
Korduv võlateatis 5 eurot
Teade Lepingu ülesütlemisest 5 eurot

10.4. Laenusaaja ei ole kohustatud hüvitama kulusid suuremas ulatuses, kui see on lubatud vastavalt võlaõigusseaduse §-le 113’2.

11. Lepingu muutmine

11.1. Laenuandjal on õigus ühepoolselt Üldtingimusi muuta, tulenevalt muudatustest õigusaktides, kohtupraktikas, haldusorgani ettekirjutusest, samuti teenuse osutamisega seonduvalt muude oluliste asjaolude ilmnemisel. Laenuandja avaldab uued Üldtingimused oma Kodulehel vähemalt 30 päeva enne nende rakendamist.

11.2. Uute Üldtingimustega mittenõustumisel on Laenusaajal õigus Leping koheselt üles öelda, teatades sellest kirjalikult Laenuandjale.

12. Lepingust taganemine Laenusaaja poolt

12.1. Laenusaajal on õigus Lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul Laenu üleandmisest.

12.2. Kui Laenusaaja soovib Lepingust taganeda, peab ta 14 kalendripäeva jooksul Laenu üleandmisest esitama Laenuandjale kirjaliku taganemisavalduse. Taganemisavalduses peab olema märgitud Laenusaaja nimi, isikukood, Laenulepingu number, avaldus Lepingust taganemise ja Laenu ennetähtaegse tasumise kohta, avalduse koostamise kuupäev ning Laenusaaja allkiri.

12.3. Kui Laenusaaja kasutab Lepingust taganemise õigust, peab ta Laenu Laenuandjale tagastama viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse esitamise päevast. Vastasel korral loetakse, et Laenusaaja ei ole Lepingust taganenud.

12.4. Kui Laenusaaja Lepingust taganeb, kohustub ta hüvitama Laenuandjale tegelikult osutatud finantsteenuse hinna, tasudes Laenuandjale kokkulepitud intressi iga kalendripäeva eest, mil Laen oli Laenusaaja kasutuses.

13. Lepingu ülesütlemine

13.1. Laenuandjal on õigus Leping ühepoolselt üles öelda ning nõuda Rahaliste kohustuste kohest tagastamist või tasumist, teatades sellest Laenusaajale kirjalikult, kui:

13.1.1. ilmneb, et Laenusaaja on esitanud Laenuandjale valeandmeid eesmärgiga saada Laenu;

13.1.2. Laenusaaja ei ole täitnud punktis 10.1. või 10.2. nimetatud kohustust;

13.1.3. Laenusaaja majanduslik olukord halveneb, sh kui Laenusaaja suhtes on algatatud täite- või pankrotimenetlus;

13.1.4. Laenusaaja on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt 3 üksteisele järgneva Graafikus näidatud Laenu ja intressi maksega ning Laenuandja on andnud Laenusaajale vähemalt 2 nädala pikkuse täiendava tähtaja viivitatud maksete tasumiseks koos avaldusega, et Laenuandja ütleb selle tähtaja jooksul maksete tasumata jätmise korral Lepingu üles ja nõuab kogu Lepingust tuleneva võla tasumist, ning kui Laenusaaja ei ole Laenuandja avalduses märgitud tähtaja jooksul võlgnevust tasunud;

13.1.5. Laenusaaja ei täida Lepingust tulenevaid muid olulisi kohustusi.

13.2. Laenusaaja kohustub tasuma Lepingu punktis 13.1. toodud juhtudel kõik maksed 7 pangapäeva jooksul pärast Laenuandjalt vastavasisulise teatise saamist.

13.3. Laenusaajal on õigus Leping üles öelda punktides 5. ja 11.2. sätestatud alustel, tingimustel ja korras.

14. Isikuandmete töötlemine ja konfidentsiaalsus

14.1. Laenutaotleja ja Laenusaaja annavad Laenutaotluse esitamisega Laenuandjale täieliku ja tingimusteta nõusoleku töödelda nende isikuandmeid ning edastada neid kolmandatele isikutele Üldtingimustes, "Oreon OÜ kliendi isikuandmete töötlemise põhimõttetes" ning seadustes ettenähtud juhtudel ja korras. Lepinguga seotud informatsioon on üldjuhul konfidentsiaalne.

14.2. Isikuandmeid ning Lepinguga seotud informatsiooni võib Pool teise Poole nõusolekuta avaldada Eesti Vabariigi kohtutele, kohtutäituritele, pankrotihalduritele, järelevalveasutustele või järelevalvet teostavatele ametiisikutele või teistele lepinguga seotud isikutele, audiitoritele, notaritele või õigusabi osutajatele.

14.3. Laenuandja võib Laenusaaja isikuandmeid ning Lepinguga seotud informatsiooni Laenusaaja kirjaliku nõusolekuta avaldada lisaks veel ka oma võlausaldajale, samuti kolmandatele isikutele, kui laenusaaja rikub lepingust tulenevaid kohustusi.

15. Nõude loovutamine

15.1. Laenuandjal on õigus loovutada Lepingust tulenev nõue Laenusaaja vastu.

16. Lõppsätted

16.1. Leping jõustub selle sõlmimisel.

16.2. Lepingupooled kohustuvad mitte avalikustama kolmandatele isikutele informatsiooni Lepingu tingimuste kohta teise Lepingupoole kirjaliku nõusolekuta. Lepingu tingimusi võib avalikustada teise Lepingupoole nõusolekuta juhul, kui teine Lepingupool rikub Lepingut ning tingimuste avalikustamine on vajalik Lepingu täitmisele sundimiseks ja/või Laenuandja nõuete rahuldamiseks, samuti juhul, kui tingimuste avalikustamine on ette nähtud kehtivates õigusaktides.

16.3. Kõik Lepingupoolte vahelised Lepinguga seotud teated edastatakse eesti keeles Laenutaotluses märgitud postiaadressil, e-posti aadressil või muudel aadressidel, mille Lepingupool on kirjalikult teisele Lepingupoolele teatavaks teinud. Kui Lepingust ei tulene teisiti, tuleb postiaadressi või e-posti aadressi muutusest teist Lepingupoolt teavitada kirjalikult 3 kalendripäeva jooksul arvates nimetatud aadressi muutumisest.

16.4. Teade loetakse kätte antuks:

16.4.1. teate kätteandmisel allkirja vastu;

16.4.2. teate saatmisel lihtkirjaga, kui teate postitamisest on möödunud 5 kalendripäeva;

16.4.3. teate saatmisel e-postiga, kui teate saatmisest on möödunud 2 kalendripäeva peale teate jõudmist Laenutaotleja postiserverisse;

16.5. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada esmalt Poolte kokkuleppel. Lepingust tulenevad õigused ja kohustused on peamiselt reguleeritud lisaks Lepingu lahutamatuks lisaks olevatele Üldtingimustele võlaõigusseaduses sätestatud sidevahendi abil sõlmitud lepingute ning laenu- ja tarbijakrediidilepingute kohta käivate sätetega.

16.6. Kui Pooled ei jõua kokkuleppele, on Laenusaajal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutsevasse tarbijakaebuste komisjoni või kohtusse.

16.7. Poolte vaheline kohtuvaidlus lahendatakse vastavalt seadustele. Juhul, kui Laenusaaja asub pärast lepingu sõlmimist elama välisriiki või Laenusaaja elukoht ei ole hagi esitamisel teada, kuuluvad vaidlused käesoleva kokkuleppe alusel lahendamisele Harju Maakohtus.

16.8. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.

16.9. Lepingu sõlmimisega kinnitab Laenusaaja, et on Lepingu läbi lugenud ja saanud üksikasjalikku teavet Lepingu ning Lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste kohta ning on Lepingust täielikult aru saanud ja selle tingimustega nõus.

Oreon OÜ Privaatsustingimused

Käesolevaga on kehtestatud Oreon OÜ (edaspidi BestCredit) privaatsustingimused, mis on ühtlasi Teie ja BestCrediti vahel sõlmitavate lepingute lahutamatuks osaks. BestCredit on Teie isikuandmete vastutav töötleja. Privaatsustingimustes kirjeldatakse, kuidas BestCredit töötleb (sh kogub, kasutab, avaldab, säilitab, edastab, kustutab jm) Teie isikuandmeid. Privaatsustingimustes selgitatakse Teile ka Teie kui andmesubjekti õigusi.

Palun tutvuge tingimustega põhjalikult enne BestCreditile andmete edastamist, teenuste kasutamist ja lepingute sõlmimist.

Kui Te ei leia käesolevatest privaatsustingimustest vastust Teie isikuandmete kaitset puudutavale küsimusele, palun pöörduge BestCrediti poole kasutades järgnevaid kontaktandmeid:
Vastutava töötleja andmed:
Ärinimi: Oreon OÜ
Postiaadress: Tartu mnt 25-46, Tallinn 10117, Eesti
E-post: info@snel.ee
Telefon: +372 6789 000
Veebileht: https://www.bestcredit.ee/
Andmekaitseametniku (DPO) andmed:
Andmekaitseametniku nimi: Margot Maksing
E-post: andmekaitse@bestcredit.ee

BestCredit jätab endale õiguse muuta käesolevaid privaatsustingimusi. Tingimusi muudetakse eelkõige (kuid mitte ainult) andmekaitsega seotud õigusaktide järgimiseks. Privaatsustingimuste muutmisest teavitatakse Teid e-posti teel ning uued tingimused on kättesaadavad BestCrediti veebilehel. Käesolevad privaatsustingimused on avaldatud 23.02.2021 seisuga.

1. Kuidas BestCredit Teie kohta isikuandmeid kogub?

1.1. BestCredit kogub isikuandmeid oma Klientide kohta. Klient käesolevate privaatsustingimuste tähenduses on füüsiline isik, kes on registreerunud Veebilehel iseteeninduses, avaldanud soovi sõlmida BestCreditiga lepinguid või on juba sõlminud BestCreditiga lepinguid. BestCredit võib Klientide kohta koguda isikuandmeid nii andmesubjektilt endalt kui ka kolmandatelt isikutelt.

1.2. BestCredit kogub Teilt kui andmesubjektilt isikuandmeid, mille:
• Te sisestate BestCrediti veebilehel iseteeninduses registreerudes;
• Te edastate BestCreditile e-posti, telefoni või muu sidevahendi teel. Juhime tähelepanu, et ka telefonikõned võidakse salvestada;
• Te edastate BestCreditile laenutaotluse esitamise käigus veebilehel või kontoris. Juhime tähelepanu, et BestCrediti kontoriruumides on videovalve;
• Te edastate BestCreditile suuliselt kohtumisel kontoris, kliendipäevadel või muul viisil vahetult.

1.3. BestCredit kogub Teie kohta laenuotsuse tegemiseks andmeid ka kolmandatelt isikutelt, näiteks küsides täiendavaid andmeid laenutaotluses nimetatud kaaslaenusaajalt või käendajalt, samuti tehes päringuid nii avaliku kui ka erasektori andmebaasides. Laenuotsuse tegemiseks võib BestCredit Teie kohta päringuid teha:
• maksehäireregistritesse (näiteks AS Creditinfo Eesti, OÜ Krediidiregister);
• EVK pensioniregistrisse;
• rahvastikuregistrisse;
• ametlike teadaannete andmebaasi;
• äriregistrisse;
• kinnistusraamatusse;
• politsei kodulehel (RSSA);
• rahapesu andmebüroo kodulehel (PEP).

1.4. BestCredit kogub Teie kohta andmeid, mis tekivad Teie ja BestCrediti vahel sõlmitud lepingu täitmise käigus (andmed maksekäitumise kohta, andmed nõuete ja vaidluste kohta jne). BestCreditil on õigus töödelda Teie varasemate lepingutega seotud andmeid ka uute lepingute sõlmimisel.

2. Milliseid isikuandmeid BestCredit töötleb?

2.1. Identifitseerimisandmed – ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, isikukood, isikut tõendava dokumendi andmed (sh dokumendi number, kehtivusaeg), kodakondsus, andmed elamisloa või elamisõiguse kohta.

2.2. Kontaktandmed – e-post, telefoninumber, postiaadress, eelistatud suhtluskeel jms.

2.3. Finantsandmeid – andmed sissetuleku, kohustuste, vara (sh eluaseme), perekonnaseisu ja ülalpeetavate kohta, varasema maksekäitumise info (sh võlgnevused BestCrediti ja ka kolmandate isikute ees).

2.4. Andmed Teie vara päritolu kohta – töökoha andmed, muud sissetulekuallikad, hiljutised tehingud, andmed äripartnerite kohta.

2.5. Muud laenutaotluse ja laenulepinguga seotud andmed – kontonumber, laenutaotluse sisu ja esitamise aeg, lepingu sisu ja sõlmimise aeg, täitmise kulg, lepinguga seonduvad vaidlused ja nõuded.

2.6. Klienditoele edastatud teave või muu tagasiside – kõnesalvestised, kliendiküsitluste vastused, videosalvestis kontoris.

2.7. Digitaalsed andmed – IP-aadress.

3. Millistel eesmärkidel BestCredit isikuandmeid töötleb?

3.1. BestCredit töötleb Teie isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik käesolevates privaatsustingimustes nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

3.2. BestCredit kogub ja töötleb Teie andmeid eelkõige Teile finantsteenuse osutamiseks ja teenuse haldamiseks. BestCredit töötleb Teie isikuandmeid lepingute ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti võimalike lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks. Sealhulgas töötleb BestCredit Teie isikuandmeid Teie maksevõime hindamiseks, laenutaotluses esitatud teabe õigsuse kontrollimiseks ja riskianalüüsi teostamiseks.

3.3. BestCredit töötleb Teie isikuandmeid Teile pakkumiste tegemiseks. Kui Te olete BestCreditile edastanud isikuandmed, saate te anda BestCreditile õiguse edastada Teile teavet BestCrediti toodete ja teenuste kohta, mis sarnanevad nendega, mille vastu Te olete varasemalt huvi tundnud (otseturunduspakkumised). Kui Te soovite saada BestCrediti otseturunduspakkumisi, saate Te anda selleks nõusoleku kodulehel iseteeninduses registreerides või oma konto seadeid muutes. Nõusoleku andmine on vabatahtlik ja Teil on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Töötlemine lõpetatakse nõusoleku tagasivõtmisest mõistliku aja jooksul. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusoleku kehtivuse ajal tehtud töötlemistoimingute õiguspärasust.

3.4. BestCredit võib Teie isikuandmeid töödelda ka muul juhul nõusoleku alusel. Töötlemise eesmärk täpsustatakse nõusoleku andmise protsessi käigus. Iga töötlemiseks antud nõusolek on vabatahtlik ja Teil on õigus antud nõusolek igal hetkel tagasi võtta.

3.5. BestCredit töötleb Teie isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Näiteks peab BestCrediti järgima vastutustundliku laenamise põhimõtet ning täitma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid. Samuti on BestCreditil näiteks maksuaruandluse ja raamatupidamise kohustus. Juriidiliste kohustuste täitmiseks võidakse edastada Teie isikuandmeid maksuhaldurile ja teistele ametiasutustele, samuti audiitorile jne.

3.6. BestCredit töötleb Teie isikuandmeid tulenevalt BestCrediti õigustatud huvist, sealhulgas nii äritegevuse huvides (sh oma teenuse kvaliteedi hindamine, parema teenuse pakkumine) kui ka turvalisuse (pettuste avastamine ja ennetamine, BestCrediti vara kaitse, tõendite kogumine, pahavara tõkestamine) huvides. Näiteks on BestCreditil õigustatud huvi säilitada Teie tehinguandmed (sh kõnesalvestised) lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaja jooksul oma õiguste kaitsmise eesmärgil.

4. Kuidas töödeldakse isikuandmeid laenuotsuste tegemisel?

4.1. Igale laenuotsusele eelneb laenuanalüüs, mida teostavad BestCrediti laenuhaldurid. Laenutaotluses esitatud isikuandmete töötlemine laenuotsuse tegemise eesmärgil toimub vastavalt BestCrediti sise-eeskirjadele, mis on kehtestatud lähtudes isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetest ja BestCrediti teenuse pakkumise põhimõtetest (sh ärilistest eesmärkidest).

4.2. BestCredit võib olenevalt Teie taotletava laenu liigist ja varasemast kliendikogemusest Teie suhtes teatud juhtudel rakendada automatiseeritud profiilianalüüsi. Analüüsi eesmärk on lihtsustada ja kiirendada laenuotsuse tegemist.

4.3. Profiilianalüüsi teostamine on vajalik nii õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (eelkõige vastutustundliku laenamise põhimõte) kui ka BestCrediti õigustatud huvist tulenevalt (laenutaotlustele võimalikult efektiivselt, st kiiresti, kuid samas läbimõeldult vastamine).

4.4. Lõpliku laenuotsuse teeb BestCrediti töötaja tuginedes analüüsi tulemustele. Teie suhtes ei langetata automatiseeritud otsuseid.

5. Kellele BestCredit isikuandmeid edastab?

5.1. BestCredit avaldab isikuandmeid ainult sellises ulatuses ja vormis, mis on vajalik privaatsustingimustes loetletud eesmärkide täitmiseks, sealhulgas Teiega sõlmitavate lepingute ettevalmistamiseks ja täitmiseks või Teile pakkumiste tegemiseks.

5.2. Nagu eespool märgitud, võib BestCredit edastada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele päringute tegemiseks. Päringud on vajalikud Teie laenutaotluse hindamiseks ja laenuotsuse tegemiseks, sest BestCredit peab seejuures täitma õigusaktidest tulenevaid kohustusi (vastutustundliku laenamise põhimõte, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine jne).

5.3. BestCredit võib kasutada Teie isikuandmete töötlemisel teenusepakkujad (volitatud töötlejaid), kellele isikuandmete edastamine on vajalik tulenevalt neilt ostetava teenuse iseloomust. Näiteks võib BestCredit kasutada teenuseosutajaid isikusamasuse tuvastamiseks (nt Omniva OÜ), raamatupidamiskohustuse täitmiseks, oma nõuete tagamiseks ja kaitsmiseks (sh kliendiandmete haldamiseks nt XData OÜ).

5.4. BestCredit nõuab kõigilt volitatud töötlejatelt vähemalt samaväärsete tingimuste ja meetmete rakendamist isikuandmete töötlemisel, mis on kehtestatud BestCrediti poolt isikuandmete töötlemisele.

5.5. BestCredit võib Teie isikuandmeid edastada ka teistele vastutavatele töötlejatele. Näiteks võib BestCredit võlaõigusseadusest tulenevalt Teie vastu esitatud nõudeid loovutada ka uutele võlausaldajatele (sh inkassoteenuse osutajatele). Samuti võib BestCredit edastada Teie kohta teavet maksehäireregistri pidajatele, kelle poolt andmete töötlemisele kohalduvad vastava juriidilise isiku privaatsustingimused.

5.6. BestCredit on kohustatud Teie isikuandmed avaldama ka juhul, kui BestCreditil on õigusaktidest tulenevalt selline kohustus. Näiteks võib BestCreditil olla kohustus edastada andmeid prokuratuurile, julgeolekuasutustele, Maksu- ja Tolliametile, kohtutäituritele, pankrotihalduritele ja muudele krediidiasutuste seaduses ja muudes õigusaktides nimetatud isikutele vastavates seadustes sätestatud tingimustel.

6. Kus ja kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?

6.1. BestCredit tagab Teie isikuandmete igakülgse ja kohase kaitse. BestCredit on kehtestanud tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid võttes arvesse võimalikke ohte andmetele ning sellega seoses Teie õigustele ja huvidele.

6.2. BestCredit tagab Teie andmete töötlemise ja säilitamise Euroopa Liidu territooriumil ega edasta isikuandmeid väljapoole Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriike.

6.3. BestCredit töötleb (sh säilitab) Teie isikuandmeid Teie ja BestCrediti vahel sõlmitud lepingu kehtivuse ajal, samuti pärast lepingu kehtivust, vastavalt õigusaktides ja privaatsustingimustes sätestatule, sest BestCreditil on õigusaktidest tulenevalt nii õigus kui ka kohustus kogutud isikuandmete säilitamiseks.

6.4. BestCredit ei säilita isikuandmeid kauem kui see on vajalik BestCrediti kohustuste täitmiseks, välja arvatud kui Te olete andnud andmete pikemaks säilitamiseks ja töötlemiseks vastava nõusoleku.

6.5. Üldjuhul säilitab BestCredit Teie isikuandmeid lepingu kehtivuse ajal ning 5 aastat pärast lepingu lõppemist või 5 aastat alates lepingu sõlmimisest keeldumisest. Lepingu rikkumise, vaidluse või potentsiaalse vaidluse tekkimise kahtluse korral võib andmeid säilitada kuni 10 aastat nõude aegumistähtaja algusest. Kui Te olete registreerunud BestCrediti veebilehel iseteeninduses, kuid ei ole BestCrediti tooteid/teenuseid kasutanud ega oma kontole sisse loginud kuue järjestikuse kuu jooksul, siis Teie konto ja sellega seotud isikuandmed kustutatakse, välja arvatud juhul, kui Te olete avaldanud, et Te olete huvitatud BestCrediti pakkumistest (olete andnud nõusoleku otseturunduspakkumiste saatmiseks). Viimasel juhul edastatakse Teile pakkumisi ja Teie kontoga seotud andmed säilitatakse kuni Te loobute pakkumisest ja avaldate soovi konto kustutamiseks või ei kasuta kontot järgneva 6 kuu jooksul.

6.6. Andmeid, mis sisalduvad raamatupidamisdokumentides, säilitab BestCredit vastavalt seadusele seitse aastat. Juhul, kui BestCredit edastab isikuandmed teisele vastutavale töötlejale (nt inkassoteenuse osutajale), määrab andmete säilitamise tähtajad andmete saaja.

6.7. BestCredit säilitab kontori videosalvestisi kõige rohkem 30 päeva salvestise loomisest. BestCredit võib videosalvestise varem kustutada.

7. Millised on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

7.1. BestCredit töötleb isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega, seal hulgas kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EÜ) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ning selliste andmete vaba liikumise ja direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta. Privaatsustingimustes reguleerimata küsimustes juhindub BestCredit kehtivatest õigusaktidest ja juhistest (sealhulgas, kuid mitte ainult Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest, krediidiasutuste seadusest, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest, Andmekaitse Inspektsiooni, Euroopa Andmekaitsenõukogu, Finantsinspektsiooni ning muude asjakohaste järelevalveasutuste juhistest).

7.2. Kui Te ei soovi saada otseturunduspakkumusi, on Teil õigus igal ajal esitada BestCreditile vastavasisuline teavitus. Täpsem teave otseturunduspakkumistest loobumise kohta edastatakse pakkumises endas. BestCredit täidab Teie nõudmise mõistliku aja jooksul.

7.3. Teil on õigus saada teavet BestCrediti töödeldavate isikuandmete, nende kasutamise eesmärkide, liikide ja allikate kohta. Eelduslikul on vajalik teave kirjeldatud käesolevates privaatsustingimustes, kuid täiendavate küsimuste tekkimisel on Teil õigus pöörduda BestCrediti ja tema andmekaitseametniku (DPO) poole.

7.4. Teil on õigus nõuda andmete parandamist või täiendamist, kui selgub, et töödeldavad isikuandmed on ebaõiged või ebatäpsed. Andmete muutumisest on Teil võimalik teavitada BestCreditit või muuta andmeid ise veebilehel iseteeninduses.

7.5. Teil on õigus saada koopiaid ja väljavõtteid töödeldavatest isikuandmetest. Teil on ka õigus nõuda Teie poolt BestCreditile edastatud isikuandmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale. Andmed edastatakse Teile masinloetava failina e posti teel.

7.6. Teil on õigus esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemisele, sh profiilianalüüsi tegemisele. Samuti on Teil õigus nõuda andmete kustutamist, välja arvatud kui BestCreditil on õigus ja kohustus andmete töötlemis jätkata tulenevalt õigusaktidest. BestCredit ei kustuta Teie andmeid ega lõpeta Teie isikuandmete töötlemist, kui see oleks vastuolus isikuandmete töötlemise kohustusega või esineb muu alus töötlemise jätkamiseks. Samuti on oluline tähele panna, et isikuandmete töötlemise lõpetamine võib takistada Teile teenuse osutamist.

7.7. Eelkõige on Teil õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, kui:
• isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks BestCredit neid töötles;
• Te võtate tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
• Te esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
• isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
• isikuandmed tuleb kustutada, et täita juriidilist kohustust.

7.8. BestCredit vastab Teie esitatud vastuväidetele ja nõuetele hiljemalt ühe kuu jooksul.

7.9. BestCredit töötleb Teie isikuandmeid tasakaalus Teie õiguste ja vabadustega. Kui Te olete seisukohal, et isikuandmete töötlemisel on Teie õigusi rikutud või Te soovite, et BestCredit lõpetaks Teie isikuandmete töötlemise, võtke palun BestCreditiga ühendust, püüame lahkarvamused lahendada läbirääkimiste teel. Vaidluse korral on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (Tatari 39, 10134 Tallinn; veebileht www.aki.ee) või pädeva kohtu poole.

Oreon OÜ küpsiste kasutamise eeskiri

Dokumendis on kirjeldatud küpsiste kasutamine Oreon OÜ kodulehel www.bestcredit.ee. Oreon OÜ küpsiste kasutamise eeskiri on kättesaadav kodulehel www.bestcredit.ee/et/tingimused/kypsised.

Mis on küpsis?

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel Teie arvutisse või muusse seadmesse (näiteks telefoni). Tekstifail sisaldab teavet, mida kasutatakse kindla veebisaidi külastajate kasutajakogemuse parandamiseks. Küpsised võimaldavad Oreon OÜ-l pakkuda, arendada ja kaitsta Oreon OÜ teenuseid ning tagada, et Oreon OÜ pakkumused vastaksid paremini Teie vajadustele, samuti tagada mugavam ja turvalisem kasutajakogemus.

Missuguseid küpsiseid kasutab Oreon OÜ ja mis eesmärkidel?

Oreon OÜ kasutab kahte liiki küpsiseid: püsi- ja seansiküpsiseid. Need erinevad kasutuseesmärgi ja talletamisaja poolest.
1) Seansiküpsised salvestuvad üksnes ajutiselt veebilehe külastamise ajaks. Seansiküpsiseid kasutame statistika ja analüüsi jaoks.
2) Püsiküpsised salvestuvad mingiks kindlaks ajaperioodiks, mis võib olla 1 kuust 10 aastani, kuid soovi korral saate need ise alati seadmest kustutada. Püsiküpsiste eesmärkideks on:
• veebilehitseja tuvastamine – küpsised, mis võimaldavad veebilehitseja äratundmist ja turvalisemat veebisaidi kasutust.
• teenuse pakkumine ja korrashoid – küpsised, mis toetavad Oreon OÜ teenuste osutamist.

Aja jooksul võib Oreon OÜ küpsiseid teenuse kvaliteedi parandamiseks uuendada ja kohandada.

Kuidas saab kasutaja küpsiste kasutamist muuta ja valida?

Kui Te ei soovi, et Teie seadmetes kasutatakse küpsiseid, saate muuta oma veebilehitseja turvasätteid. Sealt saate muuta küpsiste salvestumisest teavitamise seadeid või kõik küpsised ära blokeerida. Samuti saate alati kustutada kõik Teie seadmesse salvestunud küpsised. Kõikide küpsiste blokeerimisel ei pruugi aga mõned veebilehe funktsioonid töötada. Ilma, et see veebilehe funktsioonidele mõju avaldaks on võimalik keelata püsiküpsiste kasutamine. Kui Te aga seansiküpsiseid ei luba, ei saa Te meie veebisaitidel pakutavaid Oreon OÜ võrguteenuseid tervenisti kasutada. Juhime Teie tähelepanu sellele, et turvasätteid tuleb muuta igas veebilehitsejas eraldi ja et kuvatavad sätted võivad erineda.

Lisateavet saab:

Küpsiste kohta lähema teabe saamiseks võite külastada veebilehte https://www.aki.ee/et/kupsised.

Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, võtke ühendust telefonil 6789 000 või e-posti aadressil info@bestcredit.ee.

BestCredit Tarbija kaebuste lahendamise kord

1. Üldist

1.1. Käesolev Tarbija kaebuste lahendamise kord on kehtestatud KaVS § 44 lg 1 ja lg 3 p 12 alusel. Käesoleva korra kehtestamisel juhindub BC Finantsinspektsiooni juhendist „Nõuded tarbijakaebuste menetlemisele" .

1.2. Käesoleva korra eesmärgiks on tarbijakaebuste läbipaistva, efektiivse ja süsteemse menetlemise tagamine. Kaebuste menetlemise protsessi kaudu saadava informatsiooni kaudu on võimalik parendada ja täiustada BC siseselt nii teenuseid, tooteid kui ka Sise-eeskirja, vähendada BC riske, samuti tõsta teeninduse kvaliteeti, mis toob kokkuvõttes kasu nii BC-le endale kui tema klientidele.

2. Mõisted

2.1. Kaebus – on tarbijast kliendi (edaspidi Klient) mis tahes suuline või kirjalik rahulolematuse väljendus BC toote või teenuse tingimuste või BC käitumise või kohustuse suhtes, mis vastab punktis 3.5. sätestatud sisunõuetele.

3. Kaebuste esitamine ja vastuvõtmine

3.1. Juhul, kui Kliendil on BC tegevuse suhtes pretensioone või etteheiteid, on tal õigus esitada BC-le kaebus.

3.2. Kliendil on õigus esitada kaebus tema poolt valitud vormis isiklikult või esindaja kaudu. Kliendi suulise kaebuse asjaolud selgitab välja ja selle lahendab kaebuse vastu võtnud BC esindaja võimalusel koheselt.

3.3. Juhul, kui kaebust ei ole võimalik Kliendi juuresolekul lahendada, teavitab BC esindaja sellest Klienti ja selgitab Kliendile tema õigust esitada kaebus kirjalikult ning edastada see BC veebilehel märgitud BC kontori või e-posti aadressil.

3.4. Kirjalik kaebus peab olema esitatud Kliendi poolt taasesitamist võimaldavas vormis.

3.5. Kaebuses peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:

3.5.1. kaebuse esitaja nimi ja vajadusel esindaja nimi, füüsilise isiku isikkood, elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress;

3.5.2. kaebuse esemeks oleva rikkumise kuupäev, Kliendi rikutud õiguste kirjeldus ja rikkumise asjaolud;

3.5.3. BC-le selgelt väljendatud nõue või taotlus (ettepanek, avaldus).

3.6. Kaebusele tuleb lisada olemasolevad tõendid Kliendi õiguste rikkumise kohta.

3.7. Juhul, kui kaebuse esitab isik, kellel ei ole BC-ga lepingulist suhet, tuvastab BC esindaja tema isikusamasuse, tehes koopia tema isikut tõendavast dokumendist ning küsib lisaks kirjalikku nõusolekut isikuandmete töötlemise kohta. Kaebuse esitamisel e-posti teel sooritatakse isiku autentimine ID-kaardi abil.

3.8. Kaebused registreeritakse vastavas elektroonilises andmebaasis mitte hiljem kui järgmisel tööpäeval alates kaebuse esitamisest.

3.9. BC teavitab kaebuse esitajat hiljemalt järgmisel tööpäeval kaebuse menetlusse võtmisest või tagasilükkamisest (koos tagasilükkamise põhjendustega) kaebuses märgitud e-posti aadressil, informeerides Klienti ka kaebuse läbivaatamise tähtajast ja vastuse edastamise viisist.

4. Kaebuse menetlemine ja kaebusele vastamine

4.1. BC lahendab kaebuse esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 15 päeva jooksul alates kaebuse vastuvõtmisest.

4.2. Juhul, kui kaebust ei ole võimalik käesoleva korra punktis 4.1 nimetatud tähtaja jooksul lahendada, teavitab BC Klienti kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis menetluse pikenemise põhjustest ning uuest vastamise tähtajast, saates teate tema e-posti aadressile.

4.3. BC edastab kaebusele motiveeritud vastuse.

4.4. Vastus edastatakse kaebuse esitaja e-posti aadressile ning allkirjastatakse BC esindaja poolt digitaalselt. Juhul, kui kaebuse esitaja ei ole kaebuses oma e-posti aadressi märkinud, edastatakse vastus talle muul kokkulepitud viisil või teavitatakse teda võimalusest tulla vastusele järele BC kontorisse. Vastavat teate edastamise viisi rakendatakse vajadusel ka käesoleva korra punktides 3.7 ja 4.2 nimetatud juhtudel.

4.5. Vastusega mittenõustumise korral on Kliendil õigus pöörduda Finantsinspektsiooni (Sakala 4 15030 Tallinn, e-post info@fi.ee) või kohtu poole. Kliendil on õigus esitada kaebus ka tarbijakaebuste komisjonile (Rahukohtu 2, 10130 Tallinn, e-post info@tarbijakaitseamet.ee).

4.6. Tarbija kaebused ning nende menetlemiseks rakendatud meetmeid puudutavad dokumendid säilitatakse kogu tarbijaga õigussuhte kestmise aja ning kolme aasta jooksul tarbijaga lepingu lõppemisest arvates vastavas elektroonilises andmebaasis.

5. Kaebuste menetlemise eest vastutav isik

5.1. Kliendikaebuste menetlemise eest vastutab siseaudiitor (edaspidi Vastutav isik).

5.2. Vastutav isik on kaebuste menetlemisel kohustatud:

5.2.1. kinni pidama Sise-eeskirjast;

5.2.2. registreerima ja dokumenteerima kaebusi;

5.2.3. vastama kaebustele tähtaegselt;

5.2.4. koguma ja analüüsima kaebuste statistikat;

5.2.5. informeerima juhatust esitatud kaebustest ning nende menetlemise käigust jooksvalt;

5.2.6. andma BC juhtkonnale tagasisidet minimaalselt üks kord aastas kaebuste menetlemise käigus avastatud kitsaskohtadest BC töös;

5.2.7. osutama Kliendile tema nõudmisel mõistlikus ulatuses abi kaebuste vormistamisel, mis seisneb punktis 3.5 sätestatud suunistes kaebuse ülesehituse ja sisunõuete kohta.

5.3. Kaebuse menetlemisega ei tohi tegeleda BC töötaja, keda kaebus puudutab või kes võib muul viisil olla isiklikult huvitatud kaebuse lahendamise tulemustest, näiteks kui kaebuse on esitatud töötaja lähedane isik või töötajaga seotud isik. Sellise olukorra ilmnemisest teadlikuks saanud isik peab teavitama oma juhatust potentsiaalsest huvide konfliktist viivitamatult, et kaebuse lahendamiseks saaks määrata teise isiku.

5.4. BC juhtkond vastutab kaebustest tuleneva järeltegevuse eest. Järeltegevuse esmaseks eesmärgiks on kaebuste pinnalt süsteemselt riskide hindamine BC tegevuses ja sellega seotud vastavuskontrolli teostamine. Järeltegevuse tulemiks võivad olla sise-eeskirjade muutmine; toodete, teenuste ja teeninduse muutmine; täiendava sisekoolituse läbiviimine ning muud BC poolt võetavad meetmed puuduste likvideerimiseks.Kui kaebuse lahendamise tulemusena jäävad Klient ja BC eriarvamustele ega jõua kompromissini, on Kliendil õigus: pöörduda sõltumatu hinnangu saamiseks või vaidluse lahendamiseks muuhulgas järgmiste järelevalveasutuste või kohtueelsete institutsioonide poole esitada BC vastu nõue kohtusse.

Finantsinspektsioon
veebileht: www.fi.ee
e-post: info@fi.ee
kaebuse esitamine: https://www.fi.ee/et/tarbijale/millal-poorduda-finantsinspektsiooni-poole/kaebuse-esitamine
postiaadress: Sakala 4, 15030 Tallinn
telefon: 668 0500

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
veebileht: www.ttja.ee
e-post: info@ttja.ee
postiaadress: Sõle 23a, Tallinn 10614
telefon: 620 1707
Kui Klient ja BC ei saavuta kokkulepet, on Kliendil võimalik esitada avaldus Tarbijavaidluste komisjonile:
e-post: avaldus@komisjon.ee
avalduse esitamine: https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine
postiaadress: Pronksi 12, 10117 Tallinn
telefon: 620 1920

Andmekaitse Inspektsioon
veebileht: www.aki.ee
e-post: info@aki.ee
postiaadress: Tatari 39, 10134 Tallinn
telefon: 627 4135

Kohus
Nõue tuleb esitada kohtule vastavalt kohtualluvusele
Lisainfo: www.kohus.ee

BestCredit.ee laenutooted

BestCredit.ee pakub erinevaid finantsteenuseid era- ja äriisikutele - väikelaen, ärilaen, laen kinnisvara tagatisel, käenduslaen, reisilaen.